Privacy statement

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat privacyregels met als belangrijkste doel persoonsgegevens nog beter te beschermen. Wij nemen jouw privacy heel serieus. Op basis van deze wet hebben wij onze huidige Privacy Statement opgesteld.

Wat betekent dit voor jou?

Bewust en onbewust deel je jouw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld door op onze website te kijken of ons een mail te sturen. Uiteraard zijn jouw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen.
Wij nemen je gegevens op in ons contacten bestand. Je gegevens worden ten minste 2 jaar bewaard. Je bent van harte welkom om ons op ieder moment te vragen welke gegevens wij van je opgeslagen hebben en/of om deze in te zien, te veranderen of te verwijderen. Dit kan simpelweg door een mail te sturen naar info@movingdreams.nl.
Wil je je gegevens verwijderen dan gebeurt dit binnen 24 uur na je aanvraag.
Wij zullen alleen gegevens delen met derden omdat dit noodzakelijk is voor onze samenwerking, bijvoorbeeld omdat er een contract getekend moet worden door meerdere partijen, een subsidie aanvraag gedaan wordt enz. In elk geval zullen wij hiervoor jouw toestemming vragen. Wij delen geen gegevens aan derden om commerciële redenen.
Heb je een klacht over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Neem dan alsjeblieft in eerste instantie contact met ons op. Dat kan op onderstaand telefoonnummer of via ons mailadres info@movingdreams.nl. Je kunt natuurlijk ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij zijn bereikbaar op tel.nr 088 – 1805 250. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen maar staat het antwoord niet in deze verklaring? Neem dan gerust even contact met ons op door ons te bellen of te mailen. Wij helpen je graag!

Moving Dreams BV
Woubruggestraat 17 II
1059 VN Amsterdam
0031- (0) 20-8458611
Mail: info@movingdreams.nl

KvK nummer: 66201772
BTW nummer: 856439824B01

The General Data Protection Regulation (AVG) contains privacy rules with the aim of protecting personal data very well. We take your privacy very seriously. Based on this law, we have drawn up our current Privacy Statement.

What does this mean for you?

Consciously and unconsciously you share your personal data with us, for example by looking at our website or by sending us an e-mail. Ofcourse your personal information is in safe hands with us.

We include your data in our contacts file. Your data will be kept for at least 2 years. You are welcome to ask us at any time which data we have stored and/or to view, change or delete your data. This can be done simply by sending an email to info@movingdreams.nl.
If you want to delete your data, this will happen within 24 hours after your request.

We will only share data with third parties in case it is necessary for our cooperation, for example because a contract must be signed by several parties, a subsidy application is made etc. In any case, we will ask your permission for this. We do not share data with third parties for commercial reasons.

Do you have a complaint about how we handle your personal data? Please contact us in the first instance. This can be done on the telephone number below or via our mail address info@movingdreams.nl. You can also contact the Dutch Data Protection Authority (AP). They can be reached at tel.nr 088 – 1805 250. Accessible: Monday to Friday from 9 am to 5 pm

Do you have any questions?

Do you have any questions but is the answer not in this statement? Please feel free to contact us, by phone or email. We are happy to help you!

Sincerely,
Moving Dreams BV
Woubruggestraat 17 II
1059 VN Amsterdam
0031- (0) 20-8458611
Mail: info@movingdreams.nl

Chamber of Commerce number: 66201772
VAT no: 856439824B01